ads

ads

ads ads

@rwandatoday, Amamaza hano +250 788 625 932...

Ibigo Birenga Bitanu Birimo RALC, WDA Na HEC Byahujwe N’ibindi; Sobanukirwa N’iteka Rya Perezida Ryahuje Ibi Bigo

by CHIEF EDITOR 4 September. 2020 @rwandatoday 12K Views


04092020225806d2f94fef5ec604051c7d4806eda6ada0.jpg
ADVERTISEMENTKuri uyu wa Gatanu tariki ya 04 Nzeri 2020, mu igazeti ya Repubulika y’u Rwanda, hasohotse iteka rya Perezida wa Repubulika rihuza, rikanasimbuza ibigo bya leta byari bisanzweho, mu gihe ibindi bizakomezanya inshingano zabyo.


Aya muvugurura yakozwe mu rwego rwo kurushaho kunoza imikorere, gukoresha umutungo neza no gutanga serivisi zihuse, aho Leta y’u Rwanda imaze igihe mu mavugurura y’ibigo byayo, agamije kunoza imikorere no kongera umusaruro wabyo muri rusange.


Iri teka rigena ko Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco (RALC), Ikigo cy’Ingoro z’Igihugu z’Umurage w’u Rwanda (INMR) ndetse n’Ikigo cyari gishinzwe Inkoranyabitabo na Serivisi z’Ishyinguranyandiko byose biseswa, bigasimbuzwa ikigo gishya kizakomatanya inshingano zabyo. Icyo kigo kikazaba cyitwa ‘Inteko y’Umuco’.

Ibigo birimo Komisiyo y’Igihugu Ishinzwe Abana (NCC) na Gahunda y’Igihugu y’Imbonezamikurire y’Abana bato (NECDP) byasheshwe, bisimbuzwa ‘Ikigo cy’Igihugu Gishinzwe Imikurire no Kurengera Umwana’ (NCD).


Ibyari Inama Nkuru y’Amashuri Makuru (HEC) n’Ikigo cy’Igihugu gishinzwe guteza imbere Imyuga n’Ubumenyingiro (WDA), byasheshwe, inshingano zabyo zihurizwa mu cyiswe ‘Ikigo Gishinzwe Amashuri Makuru’.


Iri teka rya Perezida ryemejwe izi mpinduka nyuma y’uko n’ubundi zari zemejwe n’Inteko Ishinga Amategeko y’u Rwanda ku wa 3 Kanama 2020.

Iri teka, rigena ko abari abakozi b’ibigo byasheshwe, bashyikirizwa Minisiteri ifite abakozi ba Leta mu nshingano bagacungwa hakurikijwe amategeko abigenga.


Inshingano z’ibigo bishya

Ikigo Gishinzwe Amashuri Makuru

Ikigo Gishinzwe Amashuri Makuru (HEC) kizaba kirebererwa na Minisiteri y’Uburezi (MINEDUC) kandi kibarwa mu bigo bya Leta bidakora ubucuruzi.

HEC izaba ifite inshingano zikurikira:

• Gutegura ibipimo bishingirwaho mu kwemerera amashuri makuru gutangira gukora.


• Gutegura ibipimo by’uburezi bigenderwaho mu mashuri makuru.

• Kwemeza integanyanyigisho na porogaramu z’inyigisho byo mu mashuri makuru.


• Kugenzura ireme ry’ubushakashatsi bukorerwa mu mashuri makuru.

• Kugenzura uko ibipimo ngenderwaho byubahirizwa mu mashuri makuru.

• Kugereranya no guha agaciro impamyabumenyi n’impamyabushobozi zo ku rwego rw’amashuri makuru zatanzwe n’amashuri yo mu mahanga.

• Guhuza ibikorwa bijyanye no gutanga inguzanyo na buruse ku banyeshuri bo mu mashuri makuru.


• Guhuza ibikorwa by’inzego zinyuranye iza Leta, izigenga, ibihugu by’amahanga n’imiryango mpuzamahanga byerekeye gukusanya inkunga mu gutanga inguzanyo na buruse mu mashuri makuru.


• Kumenyekanisha politiki y’amashuri makuru n’ibindi byemezo biyareba no gukurikirana uko bishyirwa mu bikorwa.

HEC kandi izaba ifite ububasha bwo kwemeza porogaramu z’inyigisho mu mashuri makuru, gufunga porogaramu z’inyigisho, kwemerera amashuri makuru yigenga gutangira gukora, gufunga amashuri makuru, gufatira ibyemezo amashuri makuru adakurikiza ibipimo n’amahame byashyiriweho amashuri makuru, kwemeza urutonde rw’abanyeshuri biga mu mashuri makuru bemerewe inguzanyo cyangwa buruse, kwimurira ahandi ishuri rikuru, kuzamura icyiciro cy’inyigisho cyangwa guhindura ubwoko bw’ishuri rikuru no kwemerera gufungura, gufunga cyangwa kwimurira ahandi koleji, ishuri, ishami cyangwa ikigo cy’ubushakashatsi bishamikiye ku ishuri rikuru.


Inteko y’Umuco

Uru rwego ruzaba rurebererwa na Minisiteri ifite Umuco mu nshingano zayo, ruzaba rufite inshingano zikurikira:

• Kurinda no guteza imbere umuco n’ururimi rw’Ikinyarwanda.

• Gukusanya, kubungabunga no kumurika ibintu bigize umurage ndangamuco, umurage kamere n’amateka by’Igihugu.


• Gushakisha, kwakira, gutunganya no kubungabunga ibihangano, inyandiko za Leta n’iz’abikorera zifitiye Igihugu akamaro no kuzishyira ahagaragara kugira ngo zikoreshwe na rubanda.

• Gukora ubushakashatsi ku muco n’ururimi rw’Ikinyarwanda, ibintu n’ahantu ndangamurage w’u Rwanda, ku ishyinguranyandiko n’ibihangano.

• Kubika, kumurika no gutangaza ibyavuye mu bushakashatsi ku muco n’ururimi rw’Ikinyarwanda, ibintu n’ahantu ndangamurage w’u Rwanda, ku ishyinguranyandiko n’ibihangano.

• Gushyira mu bikorwa politiki n’ingamba bijyanye no guteza imbere umuco, ururimi rw’Ikinyarwanda, ishyinguranyandiko na serivisi z’inkoranyabitabo.


• Kugira uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa gahunda z’inyigisho zihariye zerekeye umuco, umurage, ururimi rw’Ikinyarwanda n’amateka y’u Rwanda.

• Kugira uruhare mu iterambere ry’ubuhanzi, ubuvanganzo n’ubugeni bishingiye ku muco.


• Gushishikariza abikorera n’inzego zinyuranye kubyaza umusaruro amahirwe aboneka mu muco w’Igihugu, amateka, umurage ndangamuco n’umurage kamere by’Igihugu mu guteza imbere ubukungu bw’Igihugu.

• Gutegura ibisabwa mu gushinga ingoro y’umurage, inkoranyabitabo, n’ishyinguranyandiko, gushyigikira ingoro ndangamurage z’abikorera, kugenzura imikorere yabo no kubagira inama.

• Kwemeza imikoreshereze ikwiye y’ururimi rw’Ikinyarwanda mu nzego zose.


• Kurinda ko indimi shami z’Ikinyarwanda zikoreshwa mu Gihugu zazimira.

• Kwemeza amahame shingiro y’umuco w’u Rwanda nk’isoko n’inkingi by’amajyambere arambye.

• Gukungahaza ururimi rw’Ikinyarwanda kugira ngo rukoreshwe mu bumenyi bw’ingeri zose.


• Gushyiraho amabwiriza arebana n’imicungire y’inyandiko n’ibihangano bigomba kugumanwa n’ibigomba gukurwaho, no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo.

• Guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika.


• Gushyiraho amabwiriza ku rwego rw’igihugu agenga ireme ry’ibihangano, gutanga nimero mpuzamahanga ku nyandiko zitangazwa, gutanga impushya igihe bibaye ngombwa, mu bijyanye n’ubuvanganzo, ubuhanzi n’ubugeni bishingiye ku muco.

• Gushakisha no kumenyesha inze

go zibifitiye ububasha amakuru ku bintu bigize umurage ndangamuco n’umurage kamere byajyanywe mu mahanga ku buryo bunyuranyije n’amategeko cyangwa byarengeje igihe byagenewe kuba biri mu mahanga kugira ngo bigarurwe mu Rwanda.


Ikigo cy’Igihugu Gishinzwe Imikurire no Kurengera Umwana (NCD)

Iki kigo kizarebererwa na Minisiteri ifite Abana mu nshingano zayo. Izi ni zimwe munshingano zikurikira:

• Guhuza ibikorwa byose bishyigikira gahunda mbonezamikurire y’umwana muto kuva agisamwa.


• Kongerera ababyeyi n’umuryango Nyarwanda ubushobozi bwo gutanga uburere buboneye no kugira uruhare mu kurinda umwana no kumwitaho.

• Guteza imbere no gukurikirana uburere bw’umwana ubereye igihugu kandi ugikunda.


• Gushyiraho uburyo bw’imikoranire n’abafatanyabikorwa hagamijwe guteza imbere no kurengera uburenganzira bw’umwana.

• Kurandura imirire mibi n’igwingira mu bana bato.


• Kurengera umwana no guca ihohoterwa iryo ariryo ryose ryaba irikorerwa umubiri, amarangamutima, imitekerereze ye cyangwa ibindi bikorwa bibi bimukorerwa.

• Gukurikirana ko abana bafite ibibazo byihariye bagira uburenganzira n’ubwisanzure mu buryo bungana n’ubw’abandi bana.


• Gukusanya, gusesengura, gusakaza amakuru no guteza imbere ibikorwa ntangarugero n’ubushakashatsi mu rwego rw’uburenganzira bw’umwana n’imikurire ye.


• Gushyiraho uburyo butuma abana bagira uruhare mu bibakorerwa no gukurikirana ishyirwa mu ishyirwa mu bikorwa ryabyo.


• Gukurikirana iyubahirizwa ry’amasezerano mpuzamahanga ajyanye n’uburenganzira bw’umwana.

Iri teka kandi ryagennye ibindi birimo imiterere n’imikorere y’ibi bigo bishya byose, abakozi n’inshingano bashinzwe, imishahara yabo n’ibindi bazagenerwa nk’abakozi ba leta.


Mu bihe bitandukanye, Minisitiri w’Abakozi ba Leta n’Umurimo, Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, yasobanuye ko izi mpinduka zigamije gufatanya imbaraga, ibigo bikora ibintu bishobora guhurizwa hamwe bigahuzwa mu rwego rwo kunoza imirimo bishinzwe.

Yavuze kandi ko izi mpinduka zigamije gukoresha umutungo w’igihugu neza neza, kuko ibyo leta yatakazaga bidakwiriye bizaramirwa.


Yamaze impungenge kandi abarimo abadepite bagaragazaga ko izi mpinduka zishobora kuzagira ingaruka kuri serivisi leta yatangaga, bikarema icyuho, avuga ko ibi bidashoboka kuko uyu mushinga wizwe neza.

Minisitiri Rwanyindo yagize ati “Inshingano zose zakorwaga na biriya bigo zizakomeza gukorwa n’ibi bigo bishya.”


Iri teka ryatangiye gukurikizwa kuri uyu wa Gatanu, tariki ya 4 Nzeri 2020, nyuma yo gusohoka mu Igazeti ya Repubulika y’u Rwanda.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
Mountains
ADVERTISEMENT


Avatar

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!

Facebook Comments


VIDEO

FACEBOOK


Our main page @Rwandatoday.rw loves your style! We are looking for ladies just like you to feature this winter in our collection! Check out my link and lets chat about getting you featured

TWITTER

ADS
ads

Kwamamaza
Contact

Join Us

Links