ads

ads

ads ads

@rwandatoday, Amamaza hano +250 788 625 932...

IMANA IRI KU GUSABA KO WAKONGERA KUGARUKA MURI WA MURONGO W’ IMFURA

by FRATERNE MUDATINYA 6 January. 2020 @rwandatoday 5K Views


0601202006452682645184_1133444710327522_3686844757755035648_n.jpg
ADVERTISEMENTImana yaturemeye kubaho ku bwayo. Ni muri iyo nzira,tunezezwa n'imigisha iva mu mubano wacu n'Umuremyi.

Ariko hari n'inyungu nkuko ubushyuhe n'ubwiza bw'ibishashi bikurura abantu imbere y'igicaniro.

• Reba niba ukiri muri ya masezerano yawe n’ Imana, kuko aho Imfura zisezeraniye niho nzihurira.

• Menya amasezerano 
Utakurikije bityo bigatuma wica igihango wagiranye  na So wo mu ijuru ubundi wihane.

• Ongera wibuke ibyo kurya wategurirwa n’ inshuti yawe Yesu mugasangira kandi ntihagire ucura undi.
ADVERTISEMENT

• Garuka kuri ryagaburo rya mbere waryaga buri munsi uzaniwe ni mfura nyamfura itajya yica amasezerano.

•Ongera kurira kuri ya mbehe wariraga ho mbere ariyo Bibliya.

•Garuka muri 
 bya bihe bya kera byo gusabana n’ Inshuti yawe bitume uyisaba ubufasha kuko ubukeneye.

• Ntugire ikimwaro cyuko watatiye igihango , humura aracyagukunda kuko atajya ahinduka,  izina rye ni Rukundo .

ca bugufi aho.. nyine ugeze bihite bigucira inzira ikugeza muri wa mubano wawe wa mbere n’ Inshuti yawe Yesu.

Erega ibyo witaga ho nt’ agaciro bifite, kuko bimeze nk’ akamanyu k’ umutsima Gusa.

 ibitekerezo byawe n’ Imigambi yawe biganisha ku Mana n’ ibintu byayo.

Tera intambwe z'ingirakamaro uy'umunsi maze wongere kuba Imfura kuko kuba imfura niwo mugambi w’ Imana ku bantu bayo.


Imana iguhe umugisha...!

Turabakunda..!

Nibintije Evangelical Ministries International (NEMI)
+14123265034(WhatsApp)

ADVERTISEMENT
Mountains
ADVERTISEMENT


Avatar

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!

Facebook Comments


VIDEO

FACEBOOK


Our main page @Rwandatoday.rw loves your style! We are looking for ladies just like you to feature this winter in our collection! Check out my link and lets chat about getting you featured

TWITTER

ADS
ads

Kwamamaza
Contact

Join Us

Links