ads

ads

ads ads

@rwandatoday, Amamaza hano +250 788 625 932...

NDAKWIFURIZA IMBARAGA ZIMIRA IZINDI MBARAGA

by IRENEY MERCY 1 September. 2019 @rwandatoday 20K Views


01092019005314IMG-20190901-WA0005.jpg
ADVERTISEMENT


Ibyakozwe n'Intumwa 1:8 : Icyokora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira ,kandi muzaba abagabo bo guhamya Iyudaya ,Isamariya kugeza no kumpera y'Isi .

Nkuko tubizi twese aya n'amagambo Yesu Christo yavuze agiye gusubira mw'Ijuru , Abigishwa be bari kwibaza uburyo bagiye gusigara bonyine kandi bari bagize amahirwe umwami wabo bizeye bagasangira byinshi...yaramaze kuzuka kandi aribwo umurimo bari bafatanyije usa nkaho warugitangira 

Bituma bibaza koko niba igihe cyo kugenda kwa Yesu Christo kigeze kandi niba koko yabitinyuka akabasiga mu muriro yaramaze gucana , Ndabibutsa ko Yesu Christo yakoze igikorwa gikomeye kuva Isi yaremwa kitigeze gukorwa nundi uwariwe wese,

1.Yagiye gupfa yabitangaje !

Mwese muzi ko nta muntu numwe ujya ujya gupfa ngo abitangaze ,Ariko Umwami Yesu we yabivuze mbere yuko apfa ati : Nzapfa kandi ku munsi wa gatatu nzaba nujuje Urusengero ,bivuze ko yaragiye kwimura Urusengero ...nuko arurangije arushyira mu mitima yacu , ndabibutsa ko uko waba ungana kose uri Urusengerorw'Imana.

2.Atangaza ko azazuka bakamubona Yesu christo n'Umwami udatinya urupfu kandi ibyo yaragiye gukora byari ibyo kwemeza ibiriho byose ko ari number one , ndakwibutsa ko haribyo yazuye kubuzima bwawe none aje kuzura nibindi numwemerera

3.Niwe wenyine wazutse arabitangaza ati nimunkoreho murebe nta muzimu ugira umubiri ,kandi ntiyazutse wenyine ahubwo yazukanye n'abandi aranaberekana mu minsi 40 .

Nukuri byari bigeze aho biryoshye ku bigishwa ba Yesu ko Yesu Christo bakurikiye bakizera yakoze igikorwa cyemeje ibiriho byose ,bituma bavuga bati noneho ubu karabaye tugiye kugendera mukirere bitewe nuko uwo bari bizeye yaramaze kuzuka

Ariko Yesu Christo we haricyo yaratarakora bituma bamubaza bati : ko tubona uzutse kandi ko tubona ucyeye ! ukaba ufite imbaraga z'umuzuko ,tukaba tubona uri muri tranzit uragiye ?

Yesu Christo abasubiza mu Ijambo rimwe ati; ibyo si ibyanyu kubimenya , ahubwo muzahabwa imbaraga nkizi mbaraga zanzuye ,Izi mbaraga zashwiragije abadayimoni , Izi mbaraga zampinduye uwo kubahwa namwe ndazibahaye !!

Yesu christo akomeza ababwira ati : Nkimara kuzuka nabahaye ubutware mbona ntibuhagije none mbongereye imbaraga zifite ubwoko 3:

Mururimi rwikigiriki : 

1.Penimotus: Imbaraga zitanga ubuzima.

2.Sinamis: Imbaraga zimira izindi.

3.Karatus: Imbaraga mw'Ijambo.
ADVERTISEMENT

Arangije arababwira ati; Ntimuhagarike imitima yanyu, nubwo ngiye ariko singiye nkuhunze ahubwo ngiye kuboherereza Imbaraga.

Uyu munsi akira imbaraga zigutambutsa aho abandi baguye ,Akira imbaraga zikurenza aho umwanzi yagutegeye , Akira imbaraga zirukana abazimu n'abadayimoni ,Akira imbaraga ziguhesha ibyo abantu bataguhaye,Akira imbaraga zikwambutsa urwo rusaku rwibigusakuriza mw'Izina rya Yesu Christo wanesheje.

Mureke duharanire kuzamubona kandi mwibuke ko buri wese azacishwa imbere ye asobanura ibyo yakoze akiri hano kw'Isi.

Guhinduka birashoboka biterwa nuko umuntu yahisemo ,Ntabwo Imana izakubaza umushahara wahembwaga oya oya ,Izakubaza ngo wagaburiye bangahe ?

Ntabwo Imana izakubaza imyenda myiza wambaraga oya oya , Izakubaza ngo wambitse bangahe?

Imana ntizakubaza kumenyekana kwawe mw'Itorero cg ahandi hose hahurira imbaga nyamwinshi oya oya ,Izakubaza ngo wahinduye bangahe uberekeza munzira nziza?

Imana ntizakubaza ingano y'Inzu nziza utuyemo uko ingana n'ubwiza bwayo oya oya , Izakubaza ngo wakiriye bangahe cg wacumbikiye bangahe babuze aho baba?

Nimureke turusheho gusa n'Imana kuko ari urukundo kandi nirwo ngenzi , Kora share ukize ukize imitima ya benshi.

Ushaka kwifatanya natwe gukomeza iyi nzira nziza yo gusenga no kuyoborwa n Ijambo ry Imana , watwandikira kuri whatsap : 0788889400

ADVERTISEMENT
Mountains
ADVERTISEMENT


Avatar

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!

Facebook Comments


VIDEONature
by : Aline UWITONZE 21 February, 2020


FACEBOOK


Our main page @Rwandatoday.rw loves your style! We are looking for ladies just like you to feature this winter in our collection! Check out my link and lets chat about getting you featured

TWITTER

ADS
ads

Kwamamaza
Contact

Join Us

Links